İNTERAKTİF SMS TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 – TARAFLAR

 

1.1- İNTERAKTİF SMS TELEKOMÜNİKASYON HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. (İNTERAKTİF SMS)

Adres: Merkez Mah.İnönü Cad. Belediye Hizmet Binası No:3/I Yusufeli/ARTVİN

Tel: 0 466 811 4040 – 0 850 811 4140

Fax: 0 466 811 4040

E-Mail: destek@interaktifsms.com.tr

1.2- GENLİK SMS (ÇÖZÜM ORTAĞI)

Adres:  OSMANGAZİ MAHALLESİ GENÇOSMAN CADDESİ SEDEF SOKAK NO:2

Tel: 05428430330 – 05070136529          

Fax:

E-Mail: iletisim@gencliksms.net

1.3- ………………………………………..……………...………………………………………..……………..……………..……………..………....  (ABONE) Adres:

Tel: Fax:

E-Mail:

 

1.4- İşbu tip STH Abonelik Sözleşmesi; yukarıda açık adresleri ve bilgileri bulunan İNTERAKTİF SMS ile ABONE arasında aşağıdaki şartlarda, …./…./…….. Tarihinde imzalanmıştır.

1.5-GENÇLİK SMS, İNTERAKTİF SMS’in çözüm ortağıdır.

1.6- Çözüm Ortağı, Toplu SMS Hizmetini İNTERAKTİF SMS şirketi ad ve hesabına vermektedir.

1.7- ABONE, mesai saatleri içinde teknik desteği ve her türlü hizmeti Çözüm Ortağı’ndan alacaktır MADDE 2 - TANIMLAR, KISALTMALAR

İNTERAKTİF SMS: İNTERAKTİF SMS TELOKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

 ÇÖZÜM ORTAĞI: İNTERAKTİF SMS’in adına müşteri pörtföyü olan ve müşterileri nezdinde temsil eden,

 sözleşmenin 1.2 maddesinde geçen gerçek ya da tüzel kişidir.

ABONE: İNTERAKTİF SMS’ in STH Elektronik hizmetinden yararlanmak isteyen sözleşmenin önyüzünde belirtilen gerçek yada tüzel kişi.

ALICI : Abone tarafından kendi rızasıyla cep telefonu numarası İNTERAKTİF SMS 'a verilerek iş bu sözleşme konusu hizmet sağlanan mesaj sahibi.

TARAF : İNTERAKTİF SMS veya ABONE

TARAFLAR : İNTERAKTİF SMS ve ABONE HİZMET : İNTERAKTİF SMS tarafından, ABONE’nin belirlediği cep telefonu numaralarına, SMS yolu ile en fazla 155 karakterli yazılı kısa mesajın ulaştırması konusunda verilen hizmet.

KARAKTER :Gönderilen kısa mesajın içinde yer alan (a-z) küçük harfler, (A-Z) büyük harfler, (0-9) rakamlar ve (, ), ], [, *, /, \, %, ? gibi özel işaretlerdir.

SMS : Kısa Mesaj

GSM : Global System for Mobile Communication

YIL : Sözleşme’nin yürürlük tarihinden itibaren geçen, her bir 12 (on iki) aylık dönemi ifade eder.

GÜN : Aksi açıkça yazılmadıkça takvim günüdür.

TARİFE : Ürün/Hizmet için, ücrete tabi Ek Hizmetler için ve diğer ücrete tabi işlemler için belirlenen ücretleri içeren, Bayi, Çözüm Ortakları ve Son Kullanıcılara uygulanan fiyat listesidir.

ORIGINATOR : Kısa Mesajların (SMS) gönderici bilgisi (GSM Numarası ya da Firma Unvanı)

 

MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN EKLERİ

Sözleşme ve ekleri, taraflar arasında bu Sözleşme’nin konusu ile ilgili olarak mevcut olan Sözleşme’nin tamamını teşkil eder ve bu Sözleşme’de yer alan hususlarla ilgili olarak taraflar arasında önceden mevcut bütün

 

yazılı veya şifahi anlaşmaları, taahhütleri ve kabulleri hükümsüz kılar. Aşağıda yazılı ekler işbu sözleşmenin tamamlayıcı ve ayrılmaz ekleridir.

Ek-1 TÜZEL KİŞİ için; İmza Sirküleri

Ek-2 TÜZEL KİŞİ için, Yetkili Kişinin Kimlik Fotokopisi /GERÇEK Kişi için Kimlik Fotokopisi Ek-3 ABONE şirketin vergi levhası

Ek-4 Gönderici Adı Onay Belgesi

Ek-5 İNTERAKTİF SMS tarafından ABONE’den talep edilen diğer belgeler

MADDE 4 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.A İNTERAKTİF SMS'in yükümlülükleri;

 

4.1 İNTERAKTİF SMS ABONE’ye, İNTERAKTİF SMS'in Kısa Mesaj Sistemini kullanarak SMS gönderebilmesi için aşağıdaki alt yapı hizmet ve yazılımlarını sağlayacaktır:

4.8 Hizmet’in verilmesi sırasında Diğer GSM Operatörlerden kaynaklanan problemlerde,

diğer

operatörlerin çözüm

süreleri

geçerlidir

ve problemlerden kaynaklanan işbu sözleşme konusu hizmetin

verilmesinde ortaya

çıkabilecek olan

aksamalardan, İNTERAKTİF SMS sorumlu olmayacaktır.

Aynı

şekilde şebeke bakım onarım

çalışmaları, işletme arızaları, ABONE’nin veya üçüncü şahısların hileli bir

şekilde hizmeti bloke etmek amaçlı hareketleri sebebiyle veya yasal sebeplerle ya da İNTERAKTİF SMS’ in elinde olmayan nedenlerle, mücbir sebeplerle hizmetin verilmesi geçici olarak ya da tamamen

durabilir. İNTERAKTİF SMS’ in bu gibi hallerde hiçbir sorumluluğu yoktur. İNTERAKTİF SMS, mümkün ve gerekli olan hallerde, bu tür kesintileri ABONE’lerine duyuracaktır.

 

4. B ABONE’nin yükümlülükleri;

 

 

ABONE tarafından hazırlanan tüm SMS metinleri 612 Karakteri geçmeyecektir. Bu sınırı aşan metinlerin gönderilememesinden ve/veya eksik gönderilmesinden İNTERAKTİF SMS sorumlu değildir.

Abone kendisi tarafından abonelerine/Çalışanlarına gönderilmek üzere hazırlanacak olan SMS’lerin GSM numaralarınınyasalolarakeldeetmeksuretiyle,aboneleri/ÇalışanlarıtarafındanverildiğinivekendilerineSMS gönderimi yapılacağı konusunda eksiksiz ve doğru olarak bilgilendirerek SMS’leri almak için onay verdiğini; bu konudaabonelerdengelecekhertürlütalep,şikayetve/veyaiddiakarşısındasorumluluğuntamamenkendisineait olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

Abone, mesaj sahiplerinden İNTERAKTİF SMS' e kendilerine SMS gönderilmemesi hususunda bir talep gelmesi halinde İNTERAKTİF SMS' in herhangi bir bildirim yapmaksızın sözkonusu alıcılara SMS gönderimini derhal engelleme hakkına sahip olduğunu, İNTERAKTİF SMS' in bu talebi bildirme yükümlülüğü olmadığını kabul eder.

ABONE, mesaj içeriklerinin tamamının kendisi tarafından hazırlanacağını, SMS metni içerisinde yer alan ifadelerin hukuka, genel ahlaka ve toplumsal değerlere/düzene aykırı olmayacağını, yanlış ve/veya eksik olmayacağını, politik amaçlı olmayacağını, özel ya da kamu kurumunu hedef almayacağını, 3. kişilerin/kurumların haklarını ihlal etmeyeceğini, T.C. Kanunları ve yürürlükteki mevzuata, ahlaka, adaba, kamu menfaatine, kamu güvenliğine, TC’nin bölünmez bütünlüğüne aykırılık teşkil etmeyeceğini, aksi halde, söz konusu ifadelerden kaynaklanan her türlü zarar ya da tazminat taleplerinden sorumlu olacağını, bu ifadeler nedeniyle İNTERAKTİF SMS' in maruz kalacağı her türlü hukuki anlaşmazlığın, suç teşkil eden fiillerin ve/veya tazminat taleplerinin muhatabının kendisi olduğunu, işbu sebeple İNTERAKTİF SMS' in herhangi bir tazminat ödemesi halinde, kendisine rücu edileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.19 ABONE kullanmak istediği Gönderen Ad ’ları

belirlerken, ulusal

marka, siyasi parti adı gibi tescil

edilmiş olan her türlü ad, unvan

ya da markaların

kullanılmasının ancak bu ad, unvan ya da markaların

hak ve imtiyaz sahiplerinin yazılı izniyle mümkün olacağını bildiğini

ve bu alanda dini, siyasi ya da

ayrılıkçı ifadelerin kullanılmasına izin verilmeyeceğini, İNTERAKTİF

SMS' in herhangi bir gerekçe

göstermeksizin başlık/başlıkların

tamamının ve/veya bir kısmının

tanımlanmasını reddetme ve/veya

       

değiştirerek tanımlama hakkı olduğunu; bu hususta herhangi bir itirazda bulunmayacağını; başlık olarak

 

kullanmak istediği yeni kelime/kelime gruplarını İNTERAKTİF SMS' e

 

yazılı olarak

bildireceğini

ve

bu

hususun ihlali sonucu oluşabilecek her türlü

uyuşmazlıkların tek

muhatabı olduğunu,

bu

konu

ile

ilgili

her türlü yasal sorumluluğun kendisine ait

olduğunu, ABONE

’nin

belirlediği Originator

’ler

ile

ilgili

olarak doğacak her türlü tazminat taleplerinin tek muhatabı olduğunu, bu sebeple İNTERAKTİF SMS' in uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı karşılamakla yükümlü olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 5 - ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME

 

 

Ön Ödemeli olarak çalışan ABONE’ler peşin ödeme yaparak satın almış oldukları SMS’leri sözleşme süresi boyunca diledikleri zaman kullanabilecektir.

İNTERAKTİF SMS' den kaynaklanan teknik sorunlardan dolayı gönderilemeyen SMS’ler ücretlendirilmeyecektir. ABONE bu sebepten dolayı İNTERAKTİF SMS' den hiçbir zarar, ziyan ve tazminat talebinde bulunmayacağını kabul eder.

 

MADDE 6 – DEVİR VE TEMLİK YASAĞI

ABONE, İNTERAKTİF SMS’ in yazılı onayı olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak, tamamen veya kısmen olsun sözleşme konusu işleri, sözleşmeden doğan tüm hak, alacak ve borçları herhangi bir gerçek ve/veya tüzel üçüncü bir şahsa herhangi bir sebeple bu sözleşmede ve ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklara ortak edemez ve hak ve alacakları başkasına devir ve temlik edemez. Böyle izinsiz bir devrin yapılması halinde, İşbu Sözleşme İNTERAKTİF SMS tarafından tek taraflı olarak fesih edilecek olup; ABONE, İNTERAKTİF SMS’ in bu nedenle uğradığı her türlü zararı tazmin edecektir.

 

MADDE 7 – SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE SÜRESİ

Sözleşme Taraflarca imzalanmasını müteakip yürürlüğe girer ve bu tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle yürürlükte kalır. Sözleşme yürürlük süresinin tamamlanmasından en az bir ay öncesinden Taraflardan biri diğer Tarafa yazılı olarak Sözleşmeyi sona erdirmek istediğini yazılı olarak ihbar etmediği akdirde, 1 yıllık ilave periyotlar şeklinde otomatik olarak uzayacaktır.

 

MADDE 8 – MÜCBİR SEBEPLER

Tarafların kontrolü dışında gelişen ve Tarafların işbu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. (Örneğin; Grev, Lokavt, Savaş (ilan edilmiş olsun veya olmasın), İç savaş, Terör eylemleri, Deprem, Yangın, Su baskını, v.b. afetler, Devletin karar ve eylemleri vb.). Taraflar, mücbir sebep dolayısı ile yükümlülüklerini tam zamanında yerine getirmemekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Ekonomik krizler mücbir sebep sayılmaz. Mücbir sebep durumunun oluşması halinde Taraflar bir araya gelerek, işbu Sözleşme’nin devam, askıya alınma, fesih veya başka bir şekilde tasfiye şekillerini müzakere edecekler, ancak sorunun çözümü için ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerdir.

 

MADDE 9 – TEBLİGAT ADRESLERİ

 

 

 

 

 

 

 

Tebligatlar, tarafların işbu Sözleşme’nin

girişinde yeralan

adreslerine,

yetkili

imza

mukabili

elden, taahhütlü posta veya noter aracılığı

ile

yapılacaktır.

Taraflar;

taraflardan

birinin adres

değiştirmesi durumunda adresi değişen taraf

diğer

tarafa en geç bir

hafta

içinde

yeni

adresini

bildirmedikçe, her türlü tebligatın sözleşmede belirtilen adrese yapılacağını ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağını kabul edeceklerdir.

 

 

MADDE 10 – DELİL ANLAŞMASI

 

Taraflar; işbu sözleşmenin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda İNTERAKTİF SMS’ in elektronik ortamda sakladığı kayıtları ile defter ve muhasebe kayıtlarının geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, Şirketi yemin teklifinden ber’i kıldıklarını ve bu maddenin HUMK.nun 287.nci maddesinde yazılı delil sözleşmesi olduğunu kabul ederler.

 

MADDE 11 – UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

 

Sözleşme Türk Hukuku’na tabidir. Sözleşmenin ifası ve/veya yorumlanmasından ve sözleşme kapsamında verilen servis ile ilgili ihtilaf halinde doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü için, İstanbul Kadıköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

MADDE 12 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

 

Taraflardan biri, Madde 8’de belirtilen mücbir sebepler dışında, 1 (bir) aydan daha uzun bir süre, işbu Sözleşme ve ek/ekler kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmediği takdirde (temerrüt hali hariç), diğer Taraf durumu on (10) gün öncesinden karşı Taraf’a yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla, Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir.

 

MADDE 13 – VERGİ VE MASRAFLAR

 

Bu Sözleşmeden dolayı oluşabilecek harç, damga pulu vs. masraflar İNTERAKTİF SMS ve ABONE tarafından ortak olarak karşılanacaktır.

 

MADDE 14 – DİĞER HÜKÜMLER

 

Bu Sözleşme’nin bir hükmünün her hangi bir sebeple geçersiz hale gelmesi durumunda, hukuki birengelin bulunmamasıkaydıyla,geriyekalandiğerhükümleringeçerliliğietkilenmeyecektir.Sözleşmenindiğermaddeleri geçerli olacak ve yürürlükte kalacaktır.

ve ziyandan sorumlu

 

olduğunu, bu konuda İNTERAKTİF SMS’ den hiçbir hak ve/veya iddiada

bulunamayacağını

kabul

ve

taahhüt eder. ABONE

ayrıca,

İNTERAKTİF SMS tarafından kendisi ile ilgili

olarak edinilecek

bilgilerin,

İNTERAKTİF SMS' ce

Müşteri'ye

verilecek hizmeti sağlamak amacıyla sınırlı

           

olmak üzere, İNTERAKTİF SMS tarafından üçüncü kişilerle paylaşılmasına muvafakat eder.

 

MADDE 15 – TEMSİL YASAĞI

 

İşbu Sözleşme kapsamında ABONE, hiçbir şekilde ve şartta diğer tarafın hukuksal temsilcisi, acentası veya vekili olmayıp; diğer İNTERAKTİF SMS 'u yükümlülük altına sokacak ve bağlayacak bir hak ve yetkiye de sahip değildir. ABONE, İNTERAKTİF SMS’ in adına veya hesabına hiçbir surette 3. gerçek ya da tüzel kişilerle herhangi bir sözlü ya da yazılı akit yapamaz, taahhütlerde bulunamaz.

 

MADDE 16 – ÖZEL ŞARTLAR

 

İşbu sözleşmede İNTERAKTİF SMS'a tanınan sürelerin ve hakların zamanında kullanılmamış olmasının İNTERAKTİF SMS’ in bu haktan vazgeçtiği şeklinde yorumlanmayacağını abone kabul eder.

 

MADDE 17 – SÖZLEŞMENİN NÜSHALARI

 

ABONE, İki asıl nüsha halinde tanzim edilerek birlikte imzalanan iş bu Sözleşme’nin 18 Maddesinin tamamını okuduğunu ve kabul ettiğini, ekte yer alan belgelerin kendisine ibraz edildiğini, ibraz edilen belgelerin tamamını okuduğunu ve kabul ettiğini, ekte yer alan belgelerin kendisi tarafından ibraz edildiğini, ibraz edilen belgelerin kendisine ait ve doğru olduğunu, İNTERAKTİF SMS'a vermiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 18 - SÖZLEŞME MADDE ADEDİ

İş bu sözleşme 18 Maddeden oluşmaktadır.

 

 

 İNTERAKTİF SMS TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ .TİC.LTD.ŞTİ                                                                     ÇÖZÜM ORTAĞI

 

 

 

 

 

 

 

 

İsim / Ünvan / İmza / Kaşe                                                        İsim / Ünvan / İmza /Kaşe

 

 

 

 

 

ABONE

 

 

 

 

 

 

 

 

İsim / Ünvan / İmza /Kaşe

 

.... /.... /20….

 

 

 

 

Firmamız / Kurumumuz ……………………………………………………………. adına toplu sms gönderimlerimizde,

 

1)  …………………….

 

2)  …………………….

 

3)  …………………….

 

4)  …………………….

 

5)  …………………….

 

 

olarak talep ettiğimiz gönderici adlarını tanımlamaya ve kullanmaya;

…………………………………………………………………………………….. firması yetkilidir.

 

 

 

 

FİRMA/KURUM ÜNVANI: FİRMA/KURUM ADRESİ: YETKİLİ İMZA/ İMZALAR: